Twee jaar geleden schreef ik over het project Geboren in 1809 in Tilburg. Doel van dit project was om informatie over de 338 pesonen die in 1809 in Tilburg geboren waren bij elkaar te krijgen. Een succesvol project waarbij ik alleen enige kritiek had over het gekozen vorm: een gesloten wiki. Alleen geselecteerde Tilburgers konden meedoen, in mijn ogen een gemiste kans omdat nu “buitenstaanders” geen bijdrage konden leveren. Fryslân1811 en de Friezendag AS TemplatesHet Tresoar heeft op de website Fryslân1811 de gegevens geplaatst van alle 4.151 Friese geboorteakten uit het jaar 1811. Zij hopen hiermee zo veel mogelijk afstammelingen van de in 1811 geboren Friezen bijeen te brengen op 18-11-2011. Op deze Friezendag is gelegenheid elkaar te ontmoeten, workshops bij te wonen, en vragen te stellen over en te zoeken in de nog niet gedigitaliseerde bronnen. Het Tresoar heeft er voor gekozen om een iedereen bijdragen te laten doen. Dus bij elke geboorteakte kan er een verhaal worden toegevoegd. Voor mij reden om hier dus eens aandachtig naar te kijken of ik op de een of andere wijze een bijdrage kon doen. Matching op Genealogie Online Genealogie Online houdt maandelijks alle ruim 4.400 publicaties tegen elkaar om aanknopingspunten te vinden tussen de publicaties en ook worden er suggesties gegevens voor online beschikbare scans via de Scans zoeken service. Ik vroeg mij (gisteravond) af of ik met de Friese geboorteakten een soortgelijke matching kon doen met de bijna 14 miljoen voorouders op Genealogie Online… De 4.151 geboorte akten uit 1811 worden via een zoekfunctie beschikbaar gesteld en hebben betrekking op de volgende plaatsen:

Achtkarspelen Hennaarderadeel Schoterland
AEngwirden Het Bildt Sloten
Ameland Hindeloopen Smallingerland
Barradeel Idaarderadeel Sneek
Bolsward IJlst Stavore
Dantumadeel Kollumerland c.a. Tietjerksteradeel
Dokkum Leeuwarden Utingeradeel
Doniawerstal Leeuwarderadeel Vlieland
Ferwerderadeel Lemsterland Westdongeradeel
Franeker Menaldumadeel Weststellingwerf
Franekeradeel Oostdongeradeel Wonseradeel
Gaasterland Ooststellingwerf Workum
Harlingen Opsterland Wymbritseradeel
Haskerland Rauwerderhem  
Hemelumer Oldeferd Schiermonnikoog  

Helaas worden de gegevens alleen in HTML beschikbaar gesteld, niet als (gestructureerde) open data. Dit heeft mij echter niet weerhouden, als sinds de Genlias Monitor filter ik informatie uit HTML om zo gestructureerde data te krijgen waar ik iets mee kan. Bijdrage aan Fryslân1811 Er bleken van de 14 miljoen personen op Genealogie Online zo’n 648 personen geboren te zijn in 1811 in Friesland. Na een geautomatiseerd smart matching proces bleken er 426 matches te zijn met de van Fryslân1811 gefilterde geboorteakten. Na een handmatige controle bleven er 417 over. Deze matches zijn enerzijds gemeld op de betreffende pagina’s Fryslân1811, dus bij elke geboorteakte waar een match was is een link gelegd naar de genealogische informatie op Genealogie Online. Anderzijds zijn 194 stamboomonderzoekers in wiens Genealogie Online publicatie de matches zijn gevonden via e-mail op de hoogte gebracht. Participeer en publiceer ook!